Nyhetsarkiv:

Internkontroll forskriften

03.10.13 Arbeidstilsynet har laget en HMS oversikt som det er lett følge.
LES MER

Ny faktaside for renholdsbransjen

18.06.12 Arbeidstilsynet har laget to nye faktasider om godkjenningsordningen og ID-kort for renholdsbransjen.
LES MER

Ny faktaside om helsefremmende arbeidsplasser

18.06.12 Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny faktaside om helsefremmende arbeidsplasser. Siden tar for seg hvordan begrepet defineres og hva man kan gjøre for å bidra til et arbeidsmiljø som er helsefremmende.
LES MER

Slik finner du frem

21.05.12 1. januar 2013 endres strukturen på HMS-forskriftene til arbeidsmiljøloven. 47 forskrifter blir til seks. Allerede nå kan du gjøre seg kjent med de nye forskriftene.
LES MER

Ulykke eller skade?

Ulykke eller skade?

14.05.12 Vi snakker stort sett om arbeidsulykker, selv om det handler om tusenvis av personskader på arbeidsplasser. Er ulykke og skade det samme?
LES MER

Vanlige brudd på arbeidsmiljølovgivingen

14.05.12 Arbeidstilsynet gjennomførte 14.200 tilsyn i 2011. Seks av ti fikk reaksjoner. Overnatting og servering var den bransjen med flest lovbrudd.
LES MER

Arbeidsliv som nybrottsarbeid

Arbeidsliv som nybrottsarbeid

25.04.12 - Norges strategi for et anstendig arbeidsliv er nybrottsarbeid, og vi håper den vil sette spor i de landene der den trengs mest. Vi vil være en pådriver for å fremme betydningen av anstendige arbeidsvilkår, også i handels- og bistandspolitikken, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
LES MER

Aksjon mot ulovlig malingsfjerner

25.04.12 Fra 6. juni 2012 er det ikke lenger lov å benytte malingsfjerner som inneholder mer enn 0,1 vektprosent diklormetan (DCM). Dette er regulert av REACH-lovverket som Norge har tatt inn gjennom EØS- avtalen.
LES MER

Skader hørselen på jobb

25.04.12 Arbeidstilsynet mottar årlig nærmere 1700 meldinger om arbeidsrelaterte støyskader. Nå kontrollerer Arbeidstilsynet hvordan 520 virksomheter jobber for å redusere sjenerende og hørselskadelig støy.
LES MER

Respektert i grønn hjelm

22.03.12 Verneombud Jan Lystad føler han blir møtt med respekt av både sjefer oganleggsarbeidere. Det har ikke alltid vært slik.
LES MER

Ny Eu-rapport om kvinner i arbeidslivet

15.03.12 Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har gitt ut en ny rapport om kvinner i arbeidslivet. Rapporten gir oversikt over statistikk når det gjelder arbeidsdeltaking, spesielle risikoområder og arbeidsrelaterte ulykker og helseproblemer.
LES MER

Utviklet alvorlig lungesykdom på jobb

15.03.12 Arbeidstilsynet mottok 2389 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2011 fra norske leger. En av disse gjaldt en mann som hadde utviklet alvorlig lungesykdom etter mange års arbeid som feier og vedlikeholdsarbeider.
LES MER

Nettsider om diskriminering i arbeidslivet

05.03.12 Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå opprettet temasider om arbeidsliv. Hele 7 av 10 henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) omhandler forhold i arbeidslivet.
LES MER

Manglende rutiner hos leverandører av kjemikalier

05.03.12 Halvparten av de kontrollerte leverandørene av kjemikalier mangler nødvendige rutiner. Dette viser resultatene fra Arbeidstilsynets landsdekkende markedskontrollaksjon hos kjemikalieleverandører.
LES MER

Liste over klassifisering og merking av stoffer i EU

05.03.12 Nå kan du søke etter klassifisering og merking av kjemiske stoffer, det som i Norge er kjent som stofflisten.
LES MER

Mange grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene

24.10.11 Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft har avdekket mange alvorlige lovbrudd. Dette innebærer blant annet alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid. Flere hundre timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av et år, mange doble vakter over lange perioder og arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig. Det viser en foreløpig oppsummering av funn hos utleiere og innleiere.
LES MER

Arbeidstilsynet lanserer ny rapport og inviterer til pressmøte

24.10.11 Arbeidstilsynet lanserer en ny rapport om dødsulykker i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, og inviterer journalister til en presentasjon av den nye rapporten.
LES MER

Mangelfull oversikt kan true sikkerheten

13.10.11 Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif, Strålevernet, DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter.
LES MER

Allmenngjøring av renholdsbransjen

07.10.11 Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter trådte i kraft 1. september 2011.
LES MER

Nytt informasjonsmateriell om sikkert vedlikehold i lanbruket

07.10.11 Det europeiske arbeidsmiljøorganet har utarbeidet ny HMS-veiledning, faktaark og PowerPoint-presentasjon om vedlikehold i landbruket som gir konkret informasjon om hvordan vedlikeholdsoppgaver skal utføres på en sikker måte.
LES MER

Informasjonsmøter om CE- merking: Vis at du oppfyller EUS krav

07.10.11 Innovasjon Norge og Arbeidstilsynet inviterer til gratis lunsjmøter i Bodø, Trondheim, Bergen og Oslo om CE-merking og samsvarserklæring.
LES MER

Tiltak for eit godt arbeidsliv i ny stortingsmelding.

02.09.11 For fyrste gong er det laga ei stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og tryggleik i norsk arbeidsliv. Meldinga foreslår fleire tiltak som vil gje Arbeidstilsynet fleire viktige verktøy i arbeidet for eit trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle i Noreg.
LES MER

Tilsynsmyndighetene med felles risikoanalyse.

26.08.11 29. august til 15. september gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon. Mer enn 300 inspektører over hele landet skal kontrollere hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet.
LES MER

Arbeidstilsynet vil bøtelegge «verstingbedrifter»

12.08.11 Direktoratet for arbeidstilsynet ønsker å straffe bedrifter som gang på gang bryter arbeidsmiljøloven med kraftige bøter.
LES MER

Ny merkin av kjemikalier

28.06.11 Merkeetiketten er for mange den første - og ofte den eneste informasjonen til brukerne av kjemiske produkter. Nye regler for merking fører til at de gamle faresymbolene fases ut i løpet av få år og erstattes av nye.
LES MER

Godt vedlikehold sikrer helsa

28.06.11 Norske kommuner mangler evne og vilje til å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av offentlige bygg. Det gir dårlig arbeidsmiljø og kan helt slå ut de av oss som plages med astma, allergi og overfølsomme luftveier.
LES MER

Arbeidervern i en prestisjedrevet sektor

28.06.11 Forskningssektoren er presset økonomisk, og flere institusjoner kjemper om de samme midlene, men hvordan er situasjonen for sektorens ansatte?
LES MER

Endringer i id-kortforskriften for bygg- og anleggsbransjen.

09.05.11 Endringer i id-kortforskriften for bygg- og anleggsbransjen.
LES MER

Mor passar på

04.04.11 Frå biletet på veggen held ho mor auge med sonen mens han arbeidar. Bileta av mor i gullrammer er eit ledd i ein original HMS-kampanje. Mødrene er ikkje tilfeldige kvinner eller modellar, dei er reelle mødre til tilsette i BIS Industrier.
LES MER

Grønne jobber – til skade for arbeidstakerne?

25.03.11 Miljøvennlig teknologi og innovasjon kan medføre ny risiko for dem som jobber med dette. Tror du at teknologien innen såkalte grønne jobber kan ha uønskede bieffekter for arbeidstakere? Si din mening i en europeisk undersøkelse.
LES MER

Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø - for deg som er opptatt av hvordan du har det på jobben

25.03.11 Skaff deg et oppdatert bilde av arbeidsmiljøtilstanden i Norge, og utfordringene vi står overfor - slik bedriftene selv, myndighetene og partene i arbeidslivet ser det. På Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø, den 28 april, inviterer vi til konferanse.
LES MER

Trapper opp tilsynet med utleie og innleie av arbeidskraft.

10.03.11 Arbeidstilsynet trapper nå opp tilsynsinnsatsen med arbeidsforholdene i virksomheter som driver med utleie og innleie av arbeidskraft.
LES MER

Intensiverer BHT-tilsyn

03.12.10 Alle virksomheter i bransjene som har plikt til å knytte til seg godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT), og tilbyderne av bedriftshelsetjenestene til disse må nå ha orden i sakene sine. Fra 1. januar 2011 vil BHT være tema i alle tilsyn i BHT-pliktige virksomheter.
LES MER

Kaldt på jobben?

29.11.10 Arbeidstilsynet har opplysninger om hvilke regler som gjelder for temperaturer på arbeidsplassen.
LES MER

Melstøv i bakerier gir syke bakere

04.11.10 Tre av fire bakerier jobber ikke godt nok for å redusere risikoen med melstøv på arbeidsplassen. Det viser tilsyn Arbeidstilsynet har gjort i 325 bakerier over hele landet det siste året.
LES MER

Avvik i alle sertifiseringsorganene

04.11.10 De som skal godkjenne andre, har mangler selv. Det viser revisjonen Arbeidstilsynet har gjennomført i landets syv sertifiseringsorgan i år. Samtlige har fått avvik.
LES MER

57 døde under arbeid med vedlikehold

29.10.10 I perioden 2000 fram til i dag har 57 personer omkommet i forbindelse med vedlikeholdsarbeid i Norge. Til sammen utgjør dette 12 % av arbeidsskadedødsfallene.
LES MER

Ny faktaside om vedlikehold

29.10.10 Arbeidstilsynet har i forbindelse med den europeiske kampanjen "Sikkert vedlikehold" 2010-2011 laget en ny faktaside som tar for seg hva vedlikehold er, farer og risiko og hva man bør gjøre for å sørge for sikkert vedlikeholdsarbeid på arbeidsplassen.
LES MER

Håndbok for ledere om etnisk mangfold

22.10.10 Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har laget en håndbok for ledere om etnisk mangfold. Håndboken tar opp kjente situasjoner og hva man kan gjøre som leder.
LES MER

Pressemelding: blåser i røykeloven

22.10.10 I en landsomfattende tilsynsaksjon i september gjennomførte Arbeidstilsynet 180 uanmeldte tilsyn på bevertningssteder med uteservering. En av to følger ikke røyklovens krav om et røykfritt arbeidsmiljø, mens en av tre bryter loven ved å bygge inn uteserveringen til nærmest innerom.
LES MER

Nye administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren

22.10.10 Arbeidstilsynet har vedtatt nye normer for 9 stoffer, og ett nytt stoff, 2, 3- butandion, er lagt til i stofflisten over administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfæren.
LES MER

Omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i RenoNorden

22.10.10 Arbeidstilsynet har ved tilsynet i RenoNorden AS avdekket omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, og varsler syv pålegg. Tilsynet har ikke avdekket lønns- og arbeidsvilkår som bekrefter tipsene om sosial dumping i virksomheten.
LES MER

Norge og Kina innleder samarbeid om arbeidstilsyn

06.10.10 Statsråd Hanne Bjurstrøm undertegnet tirsdag en samarbeidsavtale mellom Norge og Kina om arbeidstilsyn og håndheving av reglene for helse, miljø og sikkerhet.
LES MER

Ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer

06.10.10 Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Helsetilsynet, Statens bygningstekniske etat, Vegdirektoratet og Norsk Rockeforbund utarbeidet en ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer.
LES MER

Workshop om CLP 6. oktober 2010

23.09.10 Fra 1. desember 2010 er framstillere og importører pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA.
LES MER

300 tilsyn i skolesektoren i høst

23.09.10 Arbeidstilsynet fortsetter sin skolesatsing og gjennomfører 300 tilsyn i offentlige og private grunnskoler og videregående skoler i høst.
LES MER

Stikk og kuttskader - en utfordring i helsesektoren

17.09.10 Skader som følge av stikk eller kutt fra skarpe gjenstander representerer et betydelig problem for arbeidstakere i det norske helsevesenet. I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister kan du blant annet lese mer om dette.
LES MER

Vil innføre likebehandlingsprinsipp for utleide arbeidstakere

17.09.10 Arbeidstakere som blir leid ut fra et vikarbyrå skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville fått ved direkte ansettelse i den virksomheten som leier dem.
LES MER

Er mobiltelefonen en arbeidsmiljørisiko?

09.09.10 Avisoppslag om helsefarlige mobiltelefoner gjør folk nervøse. Mange bruker mobiltelefonen i jobbsammenheng. Er det farlig?
LES MER

Øskjer betre kontroll med offentleg sektor

03.09.10 Vi må sikre norske løns- og arbeidsvilkår når det offentlege kjøper tenester, seier statsråd Hanne Bjurstrøm. Ho vil sjå på nye tiltak for å skjerpe kontrollen med offentleg sektor.
LES MER

Klar sammenheng mellom rollekonflikt og nakkesmerter

03.09.10 En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser en klar sammenheng mellom rollekonflikt på jobben og nakkesmerter.
LES MER

Tilsynet i RenoNorden AS: bakgrunn og oppfølging

26.08.10 Mandag 23. august gjennomførte Arbeidstilsynets inspektører sammen med politiet et uanmeldt og koordinert tilsyn ved renovasjonsselskapet RenoNordens hovedkontor i Sørum i Akershus, og avdelingskontor i Oslo og Vestfold.
LES MER

Nye krav til sikkerhetsdatablad for kjemikalier

02.08.10 Revidert REACH vedlegg II sendes nå på høring. REACH vedlegg II gir detaljerte krav til innholdet i sikkerhetsdatablad.
LES MER

Arbeidstilsynets postjournal tilgjengelig elektronisk

02.08.10 Arbeidstilsynets postjournal er nå tilgjengelig elektronisk via Offentlig elektronisk postjournal (OEP).
LES MER

273 arbeidsskadedødsfall i landbruket

09.07.10 Siden 1989 har til sammen 273 personer omkommet i arbeidsulykker innen jordbruk og skogbruk i Norge. Fremdeles er jordbruk den mest risikoutsatte bransjen.
LES MER

Har kartlagt omfanget av produksjon, import og bruk av nanoteknologiske produkter i Norge

09.07.10 De helse- og miljømessige konsekvensene av nanomaterialer og nanopartikler er foreløpig lite kjent. Derfor har det vært viktig å få kartlagt bruk og produksjon av nanoteknologiske produkter i norsk arbeidsliv. Nå er denne klar.
LES MER

Nye allmenngjorte lønnssatser for skips- og verftsindustrien og for jordbruks- og gartnerinæringen

09.07.10 Det er etter vårens tariffoppgjør kommet nye lønnsbestemmelser i den allmenngjorte tariffavtalen for jordbruks- og gartnerinæringene . Lønnssatsene i den allmenngjorte tariffavtalen for skips- og verftsindustrien er også justert etter tariffoppgjøret 2010.
LES MER

For lite fokus på sikkerheten til ungdom i arbeidslivet

09.07.10 En av tre arbeidsgivere gjør ikke gode nok risikovurderinger av arbeidsmiljøet til sine ansatte. En av fire arbeidsgivere gir ikke sine arbeidstakere arbeidsavtale, eller skriver avtaler som ikke tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven.
LES MER

Id-kort i renholdsbransjen på høring

11.03.10 Arbeidsdepartementet sendte 8. mars forslag om å innføre krav om id-kort i renholdsbransjen på høring.
LES MER

Ofte stilte spørsmål for nye bransjer med BHT

25.02.10 Arbeidstilsynet har opprettet en side med ofte stilte spørsmål etter at åtte nye bransjer fra 1. januar 2010 fikk plikt til å knytte til seg bedriftshelsetjeneste
LES MER

Enige om tiltakspakke for lavere sykefravær og ny IA-avtale

25.02.10 Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IA-avtale.
LES MER

Nytt helhetlig regelverk for HMS i petroleumsvirksomheten

22.02.10 Ny rammeforskrift om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for petroleumsvirksomheten vil gjelde på kontinentalsokkelen og for nærmere bestemte petroleumslandanlegg. Formålet er å få en mer helhetlig regulering av hele petroleumsvirksomheten. Rammeforskriften ble fastsatt i statsråd 12. februar.
LES MER

Ny studie om PC-arbeid og nakke- og skuldersmerter

11.02.10 En ny studie fra STAMI viser at smerteutvikling i nakke/skulder som følge av kontorarbeid med PC kan være relatert til blodsirkulasjonen i skuldermuskulaturen, og ikke til muskelaktiveringen som tidligere antatt.
LES MER

Ny rapport om HMS-arbeid i norske virksomheter

28.01.10 En ny Fafo-undersøkelse som ble offentliggjort i dag viser at tre av fire norske virksomheter driver HMS-aktiviteter i praksis. Dette er en sterk framgang siden 1999, da andelen var 47 prosent.
LES MER

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

19.01.10 Etter at denne veiledningen en tid kun har vært tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider, er den nå tilgjengelig i ny oppdatert trykt utgave. Veiledningen har bestillingsnummer 361.
LES MER

Søknadsskjema klart for godkjenning av bedriftshelsetjeneste

07.01.10 Nå er elektronisk søknadsskjema klart for godkjenning av bedriftshelsetjeneste (BHT). Alle virksomheter som er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste må i følge nytt regelverk fra 1. januar 2010 velge en godkjent BHT.
LES MER

IA-avtalen evaluert

03.12.09 Til tross for at to av tre nasjonale hovedmål ikke er nådd, blir det galt å si at Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ikke har virket, sier prosjektleder og seniorforsker Solveig Osborg Ose ved SINTEF.
LES MER

Ny rapport om unge arbeidstakere og HMS-opplæring

24.11.09 Hensikten med rapporten var å kartlegge hvilken HMS-opplæring unge arbeidstakere får i skole og bedrift, og i hvilken grad de er involvert i ulykker. Rapporten viser at undervisning i skolen dekker det grunnleggende, men synes å være tilpasset små bedrifter.
LES MER

Ny forståelse av langvarig smerte

08.10.09 Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utført en studie for å bedre forstå mekanismene for utvikling av langvarig smerte.
LES MER

Helse- og miljøkompetanse nødvendig for å sikre sunne arbeidsplasser

03.10.09 Bedriftshelsetjenesten er et arbeidsmiljøtiltak som skal bistå virksomhetene i å forebygge helseskader. Dersom virksomheten har plikt til å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, har virksomheten også plikt til å bruke tjenesten i tråd med forskriften.
LES MER

Faglig løft for bedriftshelsetjenesten

17.09.09 En ny godkjenningsordning vil gjøre bedriftshelsetjenesten enda bedre som virkemiddel i arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
LES MER

Veiledninger til EUs CLP-forordning

04.09.09 Kjemikaliebyrået ECHA har gitt ut to veiledninger til EUs nye regelverk for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP-forordningen).
LES MER

Forenklet søknadsprosedyre om bruk av overtid på grunn av

21.08.09 For å møte et eventuelt stort behov for bruk av overtid i forbindelse med utbrudd av pandemisk influensa A (svineinfluensa), har Arbeidstilsynet laget et søknadskjema som skal sikre rask saksbehandling.
LES MER

Mer fleksible permitteringsregler

03.08.09 Fra 1. juli 2009 senker Arbeids- og inkluderingsdepartementet kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger under permittering til 40 prosent. Samtidig utvides avbruddsperioden under permittering på grunn av arbeid, uten at det påløper nye lønnspliktdager og ventedager før dagpengeutbetaling, fra fire til seks uker.
LES MER

For lite fokus på sikkerheten til ungdom i arbeidslivet

03.08.09 Seks av ti arbeidsgivere bryter arbeidsmiljølovens krav om å gjennomføre særskilte risikovurdering for ansatte under 18 år. 27 prosent mangler skriftlig arbeidsavtale og 24 prosent gir ikke ungdommene god nok opplæring.
LES MER

Regjeringen foreslår tiltak mot midlertidige tilsetjingar

18.06.09 Regjeringa foreslår å innføre ei plikt for arbeidsgivarar til å drøfte bruken av midlertidige tilsette for å redusere ulovlege og unødige tilsetjingar. Forslaget blir no sendt på høyring.
LES MER

Åtti prosent bryter arbeidsmiljøloven

11.06.09 Arbeidsmiljøet for dem som utfører sveising og annet varmt arbeid er ikke bedret nevneverdig de siste sju åra. Konsekvensen er at arbeidstakere fortsatt blir syke av giftig røyk og støv, og lider en for tidlig død.
LES MER

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene

11.06.09 Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har gjennomført et samarbeidsprosjekt som ser på bedriftshelsetjenestenes rolle og innsats i virksomhetene.
LES MER

Flere arbeidstakere skal ha bedriftshelsetjeneste

04.06.09 Anslagsvis 100 000 arbeidstakere vil få et nytt tilbud om kompetent helsefaglig vurdering av arbeidsplassen.
LES MER

Stilling ledig

15.04.09 Vi ønsker velkommen 1 ny medarbeider som bedriftsrådgiver
LES MER

Regjeringen fremmer forslag om endringer i arbeidsmiljøloven

14.04.09 Endringene gjelder helse, miljø og sikkerhet, arbeidstid og stillingsvern, samt håndheving av regelverket.
LES MER

Ser klar effekt av id-kort i byggjebransjen

16.02.09
LES MER

Endringer i ferieloven

22.01.09
LES MER

Yrkeskade forsikring

05.01.09
LES MER

Film for utlandske arbeidere

07.10.08
LES MER

Risikoforebyggende arbeid

Risikoforebyggende arbeid

21.04.08
LES MER

20-24 april er det tilsyn på 1000 bedrifter

20-24 april er det tilsyn på 1000 bedrifter

21.04.08 For å øke bevisstheten og kompetansen om risikoforebyggende arbeid og å øke sikkerheten, gjennomfører myndighetene en storaksjon over hele landet. I perioden 20.-24. april får nærmere 1000 bedrifter tilsynsbesøk. Aldri før har så mange tilsynsmyndigheter gått sammen om en så omfattende innsats for sikkerheten i norske virksomheter.
LES MER

Regjeringen fremmer forslag om endring i arbeidsmiljøloven

Regjeringen fremmer forslag om endring i arbeidsmiljøloven

21.04.08 yryjryyri
LES MER

Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no